Klauzula informacyjna

Informujemy, że w naszej placówce Inspektorem Ochrony Danych jest
Pan Bogdan Spętany
Adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
nr tel. 570 855 090

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO)

Zgodnie z art. 13 w/w Rozporządzenia informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Klubów Dziecięcych w Kargowej reprezentowany przez Kierownika (66-120 Kargowa, ul. Kościelna 45, adres e-mail: maluch@kargowa.pl).
 2. Dyrektor Zespołu Klubów Dziecięcych w Kargowej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe dzieci przyjętych do Zespołu Klubów Dziecięcych w Kargowej oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu podpisania i realizacji umowy w związku ze zgłoszeniem o objęcie dziecka opieką w Klubie, o którym mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 3a w/w Ustawy określającym zawartość oświadczenia lub zaświadczenia o objęcie dziecka opieką w Zespole Klubów Dziecięcych w Kargowej.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w umowie i dokumentach rekrutacyjnych może być, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny, podmiot zarządzający projektem, podmiot zapewniający wyżywienie w Zespole Klubów Dziecięcych w Kargowej.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b. sprostowania nieprawidłowych danych;
  c. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.
 9. Podanie danych jest konieczne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.