Dotacje

Utworzenie Klubu dziecięcego na terenie gminy Kargowa

Zadanie jest współfinansowane ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2021 na podstawie umowy nr 5/2021 z dnia 23 marca 2021 r. o dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu 22 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym, ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa, zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kargowa.
Wartośd dotacji: 725 615,00 zł
Wartośd całkowita zadania: 958 057,71 zł

Opis zadania:
Zgodnie z działaniami przedstawionymi w Programie inwestycji wykonano dokumentację techniczną przebudowy obiektu i na jej podstawie wykonano roboty budowlane obejmujące: roboty rozbiórkowe, fundamenty, ściany działowe, wykooczenie wewnętrzne, wykooczenie zewnętrzne, stolarkę otworową, wyposażenie, balustrady, instalację kanalizacyjną, instalacje sanitarne i grzewcze, instalację hydrantową, instalację wentylacyjną, montaż klimatyzacji, rozdzielnię, instalację oświetleniową, instalację gniazd i instalację sygnalizacji pożaru. Podczas realizacji przebudowy obiektu prowadzono obsługę geodezyjną i nadzór inwestorski. W ramach zagospodarowania terenu wykonano chodnik i ogrodzony plac wyjściowy przy klubie. Powstał plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Zrealizowano zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz dokonano modyfikacji przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029

Na podstawie umowy nr 10/KPO/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kargowa realizowane jest zadanie polegającego na utworzeniu Klubu Dziecięcego ,,Bajka” na terenie Gminy Kargowa. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2022-2029. Celem zadania jest utworzenie 18 miejsc opieki w Klubie i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy. Klub przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

W ramach zadania zrealizowano:
– dokumentację projektową budowy parkingu oraz dokumentację budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu;
– adaptację obiektu w celu dostosowania dla potrzeb dzieci, w szczególności dostosowanie węzła sanitarnego;
– zakup i montaż wyposażenia – m.in. meble i sprzęt AGD;
– zakup zabawek i pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania Klubu;
– wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią z piasku i ogrodzeniem;
– budowę parkingu na terenie, gdzie zlokalizowany jest budynek oświatowy z Klubem,
– zagospodarowanie terenu wokół obiektu w postaci przebudowy ciągów pieszych, utworzenia terenów zielonych i łąki kwietnej;
– prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

W wyniku realizacji zadania powstał Klub Dziecięcy ,,BAJKA”, który zajmuje powierzchnię 67,85 m2, w tym:
– sala pobytu dziennego – 50,76 m2,
– szatnia – 5,98 m2,
– łazienka z toaletą – 11,11 m2.
Wartość zadania: 793 984,70 zł
Wartość dofinansowania: 732 609,02 zł, w tym:
środki z KPO – 645 516,00 zł
– środki z budżetu państwa – 87 093,02 zł
Udział środków własnych Gminy Kargowa w utworzeniu Klubu – 61 375,68 zł